Κατεψυγμένα

"Κατεψυγμένο κρέας πουλερικών": είναι το κρέας πουλερικών το οποίο έχει καταψυχθεί το συντομότερο δυνατόν στο πλαίσιο των κανονικών διαδικασιών σφαγής, και πρέπει να διατηρείται συνεχώς σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους -12°C."Κρέας πουλερικών βαθείας κατάψυξης": είναι το κρέας πουλερικών το οποίο πρέπει να διατηρείται συνεχώς σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους -18°C, εντός των ορίων ανοχής που προβλέπει η οδηγία 89/108/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα τρόφιμα βαθείας καταψύξεως που προορίζονται για την διατροφή του ανθρώπου.Το κατεψυγμένο κοτόπουλο δεν περιέχει εντόσθια.